DAccount

DAccount / ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

     DAccount เป็นระบบบัญชีสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมลูกค้าสามารถมีความมั่นใจได้ด้วยทีมพัฒนากลุ่มบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ปที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ด้วยนโยบายการบริการที่มี คุณภาพ และรับประกันการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

DAccount ประกอบด้วย 8 ระบบ

Purchase Order System
Sales Order System
Inventory Control System
Account Payable System
Account Receivable System
Cheque System
Super General Ledger System
Fixed Assets System