Vision/Mission


                            VISION

                                เป็นผู้ให้บริการ SOFTWARE ERP ชั้นนำของคนไทย และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย

 

                            MISSION

                                 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้าน ERP/HROD เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อธุรกิจของลูกค้า
                                • ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
                                • สร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
                                • ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                                • ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
                                • ส่งเสริมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม


                            Policy SPICE

                               S-Service บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

                               P-Product ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และมีเสถียรภาพสูง

                               I-Innovation สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า

                               C-Corporate Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

                               E-E-Learning องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ